شرکت تامین اندیش پارس

اهداف استراتژیک شركت تامين انديش پارس

       
  خط مشی اخلاقي کارکنان  

بيانيه خط مشي اخلاقي شرکت تأمين انديش پارس، باورها و ارزش هاي بنيان گذاران و رهبران آن را درزمينه ارزشهاي اخلاقي مشخص مي نمايد. از ديدگاه سازماني تامين انديش، همه ارزشهاي اخلاقي بايد مورد توجه قرار گيرند ولي ارزشهاي بارزي که در بيانيه خط مشي تبيين شده اند آن دسته از ارزشهايي هستند که تک تک کارکنان همواره و در حين کار بايد به آن بيانديشند و جز دغدغه هاي اصلي حرفه اي شان باشند. خط مشي اخلاقي شرکت تأمين انديش پارس برگرفته از دو ارزش کليدي:
سلامت نفس
حس مسئوليت پذيري
مديريت ارشد سازمان براي نهادينه کردن اين خط مشي اخلاقي و توسعه و تسري فراگير اين اصول به نحوي که آثار آن در فعاليت هاي روزمره سازمان متجلي گردد؛ خود را ملزم مي داند و به عنوان الگوي رفتاري، کليه اصول اخلاقي را با دقت نظر رعايت مي نمايد. بديهي است اثربخشي اين اصول در عملکرد سازمان متجلي مي باشد.