شرکت تامین اندیش پارس

معرفي نظام سنجش اعتبار

تاریخ : يکشنبه 18 مهر 1389

بانک ها براي شناخت و ارزيابي ريسک اعتباري مشتريان اقدام به استفاده از امکانات فراهم شده توسط سيستم جامع سنجش اعتبار مي نمايند، جهت بهره گيري از اطلاعات مورد نياز در راستاي شناخت و ارزيابي مناسب متقاضيان اعتبار و اتخاذ تصميمات مناسب و کاهش ريسک استفاده مي شود. به عبارتي سيستم گزارش گيري اعتباري با هدف تسريع و تسهيل فرآيند اعطاي اعتباري و خدمت به سيستم هاي اعتباري تشکيل شده و با تجميع و تشکيل بانک جامع اطلاعاتي که شامل اطلاعات هويتي و سابقه اعتباري و نحوه بازپرداخت و سابقه کيفري اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشد خدمات ارزشمندي را به بخش مالي اقتصادي کشور ارائه مي نمايد. همچنين نظام جامع سنجش اعتبار مي تواند به بخش هاي ديگر صنعت مانند مخابرات، بيمه و ليزينگ خدمات و سرويس هاي ارزنده اي را ارائه دهد. نظام جامع سنجش اعتبار يک سازمان مستقلي است که اطلاعات جامع و کامل مصرف کننده گان / مشتريان حقيقي و حقوقي، اعم از اطلاعات عمومي، اطلاعات قانوني، اطلاعات هويتي و معاملات اعتباري و سوابق تسهيلات بانکي را فراهم مي نمايد. اين سازما ن ها از طريق نگهداري گزارش هاي تسهيلات شخصي و فعاليت-هاي کسب و کاري اشخاص، خدمات ارزشمندي را به بخش مالي/ اقتصادي کشور ارائه مي نمايند.
نقش نظام جامع سنجش اعتبار :
• فرهنگ سازي به اشتراک گذاشتن اطلاعات بين قرض دهندگان
• ارائه اطلاعات صحيح به موسسات اعتبار دهنده جهت اتخاذ تصميم در راستاي اعطاي تسهيلات
• کاهش احتمال ريسک اعطاي اعتبار براي اعتبار دهنده گان
• حمايت از مصرف کنندگان و اعتبار دهنده گان جهت تنظيم توان بازپرداخت
• فراهم کردن امکان اعطاي اعتبار و تسهيلات به مشتريان جديد فاقد سابقه اعتباري
• محدود کردن تقلب و تخلفات اقتصادي
نظام جامع سنجش اعتبار يک سازمان مستقلي است که اطلاعات جامع و کامل مصرف کننده گان / مشتريان حقيقي و حقوقي، اعم از اطلاعات عمومي، اطلاعات قانوني، اطلاعات هويتي و معاملات اعتباري و سوابق تسهيلات بانکي را فراهم مي نمايد. اين سازما ن ها از طريق نگهداري گزارش هاي تسهيلات شخصي و فعاليت-هاي کسب و کاري اشخاص، خدمات ارزشمندي را به بخش مالي/ اقتصادي کشور ارائه مي نمايند.

خدمات نظام جامع سنجش اعتبار به اعتباردهندگان :
• آگاهي از سابقه اعتباري متقاضي (خوش حساب، بد حساب)
• آگاهي از تقلبات ثابت شده يا احتمالي درخواست کننده تسهيلات
• کنترل و مميزي اطلاعات ارائه شده توسط درخواست کننده تسهيلات
• احراز هويت درخواست کننده تسهيلات
• شناسايي ارتباط بين وام هاي شخصي درخواست کننده و معاملات تجاري وي
بر اساس استقرار نظام جامع سنجش اعتبار دو دسته خدمات قابل دستيابي و در اختيار مشتركين (Subscriber) اين شركت قرار مي گيرد:

اول) ارائه خدمات گزارش دهي اعتباري (Credit Bureau Reports)
اين سيستم با جمع آوري و پايش (mining) اطلاعات مشتريان قادر است بر اساس متغيرهاي (variables) تعريف شده در آن در مورد مشتري/ مشتريان مورد درخواست؛ گزارش اعتباري ارائه نمايد. اين گزارش به طور خاص تاريخچه و سوابق رفتار مشتري را مورد بررسي قرار داده و گزارشي را در خصوص اطلاعات هويتي،‌ سوابق تسهيلات بانكي و سوابق رفتاري مشتري به درخواست كننده ارائه مي نمايد.

دوم) ارائه خدمات اعتبارسنجي مشتريان (Credit Bureau Scoring)
اين سيستم كه در واقع مكمل سيستم اول به حساب مي آيد قادر است علاوه بر ارائه گزارش اعتباري، نسبت به صدور امتياز اعتباري (Score) يا به اصطلاح صدور كارت سنجش اعتبار (Scorecard) براي مشتري اقدام نمايد.
در اين حالت، سيستم با برخورداري از اطلاعات جمع آوري شده از مشتريان كه شامل اطلاعات هويتي،‌ اطلاعات تسهيلات بانكي، اطلاعات قضايي و نظاير آن مي باشد علاوه بر ارائه گزارشي از رفتار مشتري، به رفتار وي امتياز مي دهد كه اين امتياز مي تواند نحوه رفتار بانك يا مشترك (Subscriber) با مشتري در ميزان ارائه تسهيلات يا اعتبار را تعيين نمايد. امتياز دهي يا اعتبارسنجي به دو حالت عمومي (Generic Scoring) و خاص (Bespoke Scoring) امكان پذير مي باشد.
در اعتبارسنجي عمومي (Generic Scoring) متغيرهاي اعتبارسنجي بر اساس تجربيات و سوابق پيشين ارائه كننده خدمات تعريف گرديده است.
در اعتبارسنجي خاص (Bespoke Scoring) اين امكان وجود دارد كه علاوه بر متغيرهاي عمومي اعتبارسنجي، متغيرهاي ديگري با نظر بانك/ مشترك (Subscriber) در سيستم تعريف گردد تا كارت سنجش اعتباري (Scorecard) كه براي هر مشتري صادر مي شود علاوه بر متغيرهاي عمومي، متغيرهاي اختصاصي و مورد نظر مشترك را نيز در محاسبات سنجش اعتبار منظور و بر اساس آن كارت سنجش اعتبار صادر نمايد.
در نظام جامع سنجش اعتبار گر چه اطلاعات مرتبط و موجود مشتري نزد ساير مشترك ها (بدون ذكر منبع) در دريافت گزارش اعتباري يا كارت سنجش اعتبار تاثير گذار مي باشد، اما اين امكان نيز وجود دارد كه با ايجاد كلوپ/ هاي خاص، از به اشتراك گذاشته شدن اطلاعات مشتريان با ديگر مشتركين ممانعت به عمل آورده يا آن را محدود نمود.