شرکت تامین اندیش پارس

مزاياي نظام سنجش اعتبار

تاریخ : شنبه 8 آبان 1389

بهره مندي از تكنولوژي نوين اعتبارسنجي نقش مهمي در شناسايي مشتريان داراي اهليت استفاده از تسهيلات بانكي، افزايش سرعت و دقت در فرآيند ارزيابي درخواست تسهيلات و در نتيجه كاهش مطالبات معوق بانكها ايفا مي كند و از مزاياي اجراي چنين طرحي به رضايتمندي اجتماعي از خدمات بانكي، افزايش سرعت بررسي درخواست ها و اعطاي تسهيلات، دقت در ارائه تسهيلات، عدالت در ارائه خدمات اعتباري، توزيع منابع، تسهيلات بانكي و تسهيل دسترسي به تسهيلات مي-توان اشاره نمود. از ديگر مزاياي عملياتي شدن اين تكنولوژي ، مي توان به كاهش مطالبات معوق به ميزان قابل توجه، بهبود و مهندسي فرهنگ اعتباري و اقتصادي آحاد جامعه، تقويت تسهيلات دهي به بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط و افزايش ضريب نفوذ خدمات بانكي و اعتباري در كشور اشاره كرد. تشكيل نظام جامع سنجش اعتبار و بانك جامع اطلاعات مشتريان بانكي توسط شركت هاي اعتبارسنجي، باعث افزايش كارايي بانكها، کاهش ريسك اعتباري، كاهش ميزان مطالبات معوق بانک ها و منجر به حداقل رساندن انحراف در تسهيلات مي گردد و كمك بسزايي به بانك ها در زمينه تصميمگيري كاراتر و سريعتر در ارائه تسهيلات اعتباري خواهد نمود. شركت هاي اعتبارسنجي باعث سهولت در انجام امور بانكي شده و در واقع بستري مناسب براي مبارزه با پول شويي، تسهيل در رتبه بندي مشتريان، شفافيت اطلاعات و شناسايي نقاط ضعف و قوت بانك ها، امتياز دهي اعتباري و نيز جلوگيري از تقلب فراهم مي آورند.