شرکت تامین اندیش پارس

مدير عامل شرکت تامين انديش پارس در گفت و گو با پارسيان:

تاریخ : شنبه 18 دي 1389

1. ضرورت تاسيس شركت تامين انديش پارس را بيان نماييد.

صنعت احيا ي منابع مالي در كشور ما يك صنعت نوپا، در حال شكل گيري و توسعه مي‌باشد. بانك پارسيان و گروه تابعه آن كه در ارائه انواع خدمات نوين بانكداري با رعايت اصول مشتري مداري همواره پيشرو بوده، به منظور تسهيل و موفقيت در امر برگشت منابع مالي توزيع شده در بهره گيري از صنعت احياء منابع مالي نيز در ميان ساير بانكها و موسسات مالي و اعتباري كشور پيشرو بوده و گام موثري را در جهت احياي منابع مالي خود برداشت به نحوي كه بسياري از بانكها و موسسات اعتباري مشابه را نيز به چنين تفكري واداشت.

آنچه كه مسلم است چرخه نظام بانكي كشور و مؤسسات مالي‌ و اعتباري بر حول محور جذب منابع مالي و مصرف آن در قالب اعطاي تسهيلات به متقاضيان در حوزه‌هاي مختلف فعاليت اقتصادي استوار است. اجرا و ايفاي صحيح وظايف مذكور با رويكرد اقتصادي در تداوم فعاليت بانك‌ها و مؤسسات از اهميت وافري برخوردار است.

مصرف منابع جذب شده و اعطاي تسهيلات مشتمل بر سه مؤلفه است:الف) شناسايي حوزه‌هاي اقتصادي مناسب و كم‌ريسك با بازده مناسب جهت هدايت منابع جذب شده در قالب تسهيلات اعطايي.ب) شناسايي متقاضيان واجد شرايط در حوزه‌هاي شناسايي شده به عنوان مشتري به منظور اعطاي تسهيلات .ج) طراحي، تدوين و اجراي مكانيسم و ساز و كارهاي مناسب به منظور حصول اطمينان از برگشت اصل و فرع تسهيلات اعطايي به متقاضيان در قالب اقساط تعيين شده.

مؤلفه‌ اول نيازمند اطلاعاتي است كه امكان ارائه تحليل‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي را فراهم نمايد تا بتوان ضمن مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف، تهديدات و فرصت‌هايي را كه هر يك از فعاليت‌هاي فوق با آنها روبه رو مي‌باشند مشخص کرد و با برآورد ريسك و بازده فعاليت‌ها، منابع موجود را با رعايت صرفه‌هاي اقتصادي به حوزه‌هاي مختلف تخصيص داد.

نيل به مؤلفه‌ دوم نيازمند وجود مؤسساتي است كه به صورت حرفه‌اي بتوانند وضعيت مالي و اعتباري متقاضيان را قبل از اعطاي تسهيلات مورد بررسي و تحليل قرار دهند و در رتبه‌بندي آن‌ها به لحاظ اعتباري، ميزان ريسك پرداخت تسهيلات را برآورد و متناسب با رتبه حاصله تصميم مقتضي در اعطاي تسهيلات اتخاذ نمايند.

در رابطه با مؤلفه‌ سوم ذكر اين نكته ضروري است كه اساساً تكميل چرخه جذب منابع و مصرف آن در قالب اعطاي تسهيلات وقتي كامل مي‌شود كه بازخورد اين چرخه كه همانا وصول اقساط تسهيلات پرداختي است نيز بطور كامل محقق ‌گردد. در غير اين صورت به ميزاني كه مؤسسات مالي و بانكي با اقساط معوق روبه رو مي‌شوند به همان نسبت جذب مجدد منابع مصرف شده دچار مشكل مي‌شود كه اين امر تداوم فعاليت مؤسسه را با خطر مواجه مي‌سازد.

در اين ارتباط بانك پارسيان در راستاي حفظ و صيانت بيشتر از سرمايه‌هاي ذي نفعان خود (سهامداران و سپرده گذاران) در بهمن ماه سال 1384 با مجوز بانك مركزي تصميم به تأسيس شركت تأمين انديش پارس به منظور ارائه خدمات در زمينه هاي ارزيابي و سنجش وضعيت اعتباري و مالي متقاضيان اعطاي تسهيلات و همچنين وصول اقساط سررسيد گذشته و معوق با استفاده از روش‌هاي مؤثر نمود.

فعاليت‌هاي اين شركت صرفاً معطوف به گروه پارسيان نبوده و خدمات خود را به متقاضيان استفاده از اين خدمات تعميم داده است. بانک پارسيان،شرکت ليزينگ پارسيان و شرکت تجارت الکترونيک پارسيان از سهام داران اين شرکت هستند.

2. عملكرد شركت طي فعاليت خود به چه ميزان بوده است؟

اين شركت در طول فعاليت‌ خود بالغ بر 11.000 ميليارد ريال از مطالبات استفاده كنندگان از خدمات اين شركت را منجر به وصول نموده است. هر چند كه به تعبير بسياري از ناظران اين شركت در مقايسه با شركت هاي مشابه عملكردي مطلوب و بي نظير داشته، لكن خودمان معتقديم تا رسيدن به وضعيت ايده آل مي بايست برنامه ريزي دقيق تر و تلاش مضاعفي را انجام دهيم.

3. ساختار سازماني شركت و رفتار سازماني حاکم در محيط فعاليت چگونه است؟

ساختار سازماني اين شركت با چهار معاونت اجرايي، مالي و اداري، حقوقي و طرح و برنامه مشتمل بر هفت مديريت پايه‌ريزي شده است؛ لكن آنچه در اين ساختار از اهميت ويژه‌اي برخوردار است انعطاف اين ساختار براساس قرارداد‌هاي منعقده با اين شركت مي‌باشد.

در حال حاضر شركت با بيش از 90 كارشناس خبره در اين زمينه و بيش از 30 نفر از وكلاي پايه يك،‌ در حال فعاليت است و علاوه بر استفاده از سيستم‌هاي نرم‌افزاري داخلي كه در شركت متناسب با فعاليت طراحي شده، از سيستم‌هاي عمومي تلفن‌ گويا، ارسال پيام كوتاه و تجهيزات مرتبط برخوردار است.ضمناً برنامه‌ريزي لازم انجام شده تا در آينده نزديك در استان‌هاي مهم كشور با توجه به ميزان كار‌هاي ارجاعي دفتر نمايندگي ايجاد شود.

اين شركت ضمن پياده‌سازي سيستم مديريت كيفيت 2008: 9001ISO موفق به دريافت گواهينامه مربوطه در اين امر شده است. البته دريافت گواهينامه ISO در اين صنعت نوپا براي اولين بار در كشور اتفاق مي‌افتد و در حال حاضر هيچ يك از شركت‌هاي مشابه داراي اين گواهينامه نيستند. همچنين قابل ذكر است كه اقدامات لازم براي دريافت گواهينامه تعالي سازماني EFQM   هم در حال انجام است.

بايد توجه داشت که همکاران ما در شرکت تامين انديش پارس در فضاي ويژه اي فعاليت مي کنند.فضايي که در عين استحکام در مواجهه با مشتريان نيازمند ادب و متانت احترام به مشتري هم هست.ما سعي کرده ايم با استفاده از راهکارهاي مطلوب و ابزارهاي تشويقي و تحذيري بتوانيم کارکنان مان را به هردوي اين صفات مجهز کنيم.ماهيت پرداخت هاي ما به نيروها، صرفا جنبه کارمندي و حقوق بگيري ندارد بلکه ما مبناي کار و پرداخت حقوق را ميزان بهره وري  نيروها قرار داده ايم .به گونه اي عمل کرده ايم که نيروها منافع شرکت و بانک را منافع خود بدانند و بر اساس اصولي تعريف شده و منطقي و هنجارمند به دنبال استيفاي آن باشند.کارها را به خوبي تقسيم کرده ايم و کار هر حوزه به صورتي تعريف شده و دقيق از سوي همان واحد پي گيري و مديريت مي شود.ما تاکيد بسيار زيادي نيز بر حفظ حرمت مشتريان و مخاطبان خود داريم و به هيچ وجه اجازه نمي دهيم که شان و جايگاه مشتري مخدوش شود.

4. متد و روش موجود در شركت براي وصول مطالبات بر چه مبنايي استوار است؟

فلسفه وجودي اين شركت بر مبناي وصول مطالبات در فضاي مسالمت‌آميز و مشتري مدارانه بوده و با ايجاد زمينه‌هاي مشاوره و تعامل با مشتريان راهكارهاي مناسب براي وصول مطالبات، برنامه‌ريزي مي‌گردد. بديهي است برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده بايد به گونه‌اي باشد كه منافع كارفرما و همچنين توانايي هاي مشتري به دقت مورد ارزيابي قرار گيرد تا در زمان بندي مناسب به هدف تعيين شده دست يابيم.

بر همين مبنا قريب به 94% از مطالبات كارفرمايان، قبل از اعمال اقدامات حقوقي به مرحله وصول درآمده و طبيعي است تعدادي از پرونده‌ها با اين روش منجر به وصول نخواهند شد و به ناگزير مي‌بايست به روش‌هاي قهرآميز و طرح پرونده در مراجع قضايي متوسل شويم.

البته تحقيقاتي در خصوص متدها و روش‌هاي اين نوع شركت‌ها در كشورهاي پيشرفته انجام داده ايم كه در قالب يك جزوه منتشر شد، شايد بتوان گفت شيوه‌هاي پيگيري ما بخصوص در فاز قبل از اقدامات قضايي جزو روش‌‌هاي قانونمند و متداول جهاني است.

5. نوع تعامل با گروه پارسيان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

همكاري بسيار خوبي داريم و در حقيقت هر آنچه كه به عنوان موفقيت اين شركت مطرح مي‌شود نشأت گرفته از حمايت‌ها و پشتيباني هاي اين گروه بوده چرا كه اين شركت نيز جزيي از اين گروه است.البته نگاه حمايتي مديرعامل محترم بانك پارسيان و همچنين معاونين محترم بانك نقش كليدي اي در موفقيت‌هاي اين شركت داشته است.

علي رغم اينكه اكثريت روساي محترم شعب به خصوص در تهران ما را مورد لطف و تمجيد خود قرار مي دهند و براي هر چه بهتر انجام شدن وظايف محوله با همكاري مناسب به ما دلگرمي و انگيزه مضاعف مي بخشند، تعداد كمي از رؤساي محترم شعب در ارسال به موقع پرونده ها با توجه به ميزان كارمزد ترديد دارند كه آيا از خدمات اين شركت استفاده كنند يا خير؟ بايد توجه داشت كه صددرصد سهام اين شركت متعلق به گروه پارسيان بوده و از كارمزد‌هاي دريافتي بيش از 70% آن در قالب سود سهام به سهامداران شركت (گروه پارسيان) بر‌مي‌گردد. همچنين انتقاداتي به طولاني شدن روند وصول تعداد كمي از پرونده ها وجود دارد كه البته كوتاهي از اين شركت نبوده بلكه شرايط مشتري و وضعيت پرونده باعث اين تاخير شده اما آنچه كه مسلم است ما تمام تلاش خود را براي رضايت روساي محترم شعب به كار مي گيريم.

6. آينده شركت را چگونه ارزيابي مي نماييد؟

نگاه اين شركت در ارتباط با مجموعه گروه پارسيان منطبق بر راهبرد تعيين شده توسط مديرعامل محترم بانك پارسيان يعني «پارسيان 1391» است و اميدواريم بتوانيم نقش مؤثري را در اين راهبرد ايفا نماييم.

همچنين برابر مصوبه هيئت مديره محترم بانك پارسيان، مقرر گرديد عمده اقدامات حقوقي مربوط به پرونده هاي بانك در اين شركت متمركز شود كه طبيعتاً براي اجراي هر چه بهتر وظيفه محوله، نيازمند همكاري، همياري و حمايت‌هاي مجموعه مديريتي بانك اعم از مديران ارشد و ديگران بوده، همچنان كه در حال حاضر از اين همكاري و حمايت‌ها برخوردار هستيم.

7. آيا طرح يا برنامه خاصي را هم اکنون در شرکت در دست اجرا داريد؟

يكي از ابزارهاي مهم شركت، راه‌اندازي سيستم بهنگام بانك مي باشد كه اين سيستم به صورت مقدماتي راه اندازي شده و در حال تكميل است. اين امر موجب انتقال اطلاعات و شروع پيگيري‌هاي اين شركت در كوتاه‌ترين زمان ممكن مي‌شود و قطعاً نتايج مطلوبي را براي شركت و بانك در پي خواهد داشت.

در پايان وظيفه خود مي دانم كه سپاس خود را از آقاي دكتر حنيفي رييس هيات مديره و آقاي دهقان منشادي نايب رئيس هيات مديره كه همواره كمال همفكري و همراهي را در هدايت امور شركت با فعالين شركت تامين انديش پارس داشته اند اعلام مي كنم. همچنين براي يكايك تلاشگران گروه مالي پارسيان آرزوي بهروزي و موفقيت دارم.