تماس با معاونت ها و مدیریت ها

 • معاونت ها
 • سمت
 • تلفن
 • پست الکترونیکی
 • معاونت مالی و اقتصادی
 • 83170105
 • fadavi[at]tamin[dot]co
 • سرپرست معاون اجرایی
 • 83170444
 • gholami[at]tamin[dot]co
 • معاونت طرح و برنامه
 • 83170122
 • alizadeh[at]tamin[dot]co
 • معاونت حقوقی
 • 83170300
 • ahmadzadeh[at]tamin[dot]co
 • مدیریت ها
 • مدیریت امور استان ها
 • 83170166
 • naseri[at]tamin[dot]co
 • مدیریت امور مالی
 • 83170123
 • noruzi[at]tamin[dot]co
 • مدیریت اجرا
 • 83170285
 • hosseinzade[at]tamin[dot]co
 • مدیریت سرمایه های انسانی
 • 83170100
 • barikani[at]tamin[dot]co
 • مدیریت امور محاکم و دعاوی
 • 83170306
 • mmiri[at]tamin[dot]co
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • 83170423
 • itmanager[at]tamin[dot]co