عضویت شرکت تامین اندیش پارس در گروه GCS

همایش بین المللی مادرید 2012 |  همایش بین المللی دبی 2014

کنفرانس جهانی 2014 دوبی

اهداف حضور در کنفرانس دوبی 2014
- الزام اعضاي گروه به مشارکت فعال در همايش هاي بين المللي و منطقه اي گروه GCS
- دريافت مستقيم کامزدهاي وصول مطالبات پرونده هاي ارجاع شده از سوي گروه بين المللي به دليل محدوديت هاي دوجانبه در دريافت يا پرداخت پول و موضوع تحريم
- آشنايي با اعضاي جديد گروه بين المللي GCS
- رايزني و ذکر مشکلات و نواقص اطلاعات پرونده هاي ارجاعي از سوي گروه GCS
- بازاريابي بين المللي و معرفي توان مندي هاي شرکت تامين انديش پارس به اعضاي گروه بين المللي GCS
- حضور در بازار جهاني کسب و کاربا توجه به چشم انداز ترسيم شده در استراتژي سازمان
- بررسي آخرين وضعيت تحريم ها و نحوه ي ارجاع پرونده و راه هاي وصول کارمزد از گروه GCS در شرايط فعلي

ساختار گروه بین المللی gcs


تیم مدیریتی gcsلیست نمایندگی ها دفاتر gcs

تعیین ایران بعنوان شریک gcs

علی جاسم، مدیرعامل و نماینده دوبی گروه GCS
کارشناس بین الملل بحرین ، ابراهیم جواد و آدام وود مدیرعامل GCS

پیتر سورنتینو، مشاور ارشد گروه GCS و مدیرعامل شرکت کانادایی GCS

آقای ابراهیم جواد مدیر بخش خاورمیانه گروه GCS درحال معرفی آقای مطهری مدیرعامل شرکت تامین اندیش پارس

آقای ابراهیم جواد مدیر بخش خاورمیانه گروه GCS درحال تشریح قابلیت ها و توان مندی های شرکت تامین اندیش پارس

آدام وود مدیرعامل گروه GCS از استرالیا درادامه و تایید سخنان ابراهیم جواد از توانایی های شرکت تامین اندیش پارس
آقای نیل وود بنیان گذار گروه GCS درحال تشریح قابلیت ها و توان مندی های شرکت تامین اندیش پارس


میزان وصول شرکت تامین اندیش پارس